BEST-Sabel Ver­wal­tung

Geschäfts­füh­rung:
Elke Adam, Peg­gy Kan­dzio­ra

Lit­ten­stra­ße 109
10179 Ber­lin

BEST-Sabel Grund­schu­le Kauls­dorf

Schul­lei­tung:
Elke Gramm­erstorf
Assis­ten­tin der Schul­lei­tung:
Sil­ke Pfan­nen­berg

Wer­ner­stra­ße 48
12619 Ber­lin-Kauls­dorf

BEST-Sabel Grund­schu­le Mahls­dorf

Schul­lei­tung:
Sus­an Nix­dorf
Assis­ten­tin der Schul­lei­tung:
Gabrie­la Stie­ler

Erich-Baron-Weg 118
12623 Ber­lin-Mahls­dorf

BEST-Sabel Gym­na­si­um und ISS Köpe­nick

Schul­lei­tung:
Jana Ger­mer
Stell­vertr. Schul­lei­tung:
Hen­rik Neu­ge­bau­er
Assis­ten­tin der Schul­lei­tung:
Andrea Win­kel

 

Lin­den­stra­ße 1
12555 Ber­lin-Köpe­nick

BEST-Sabel Kita Mahls­dorf

Kitalei­tung:
Mar­ti­na Hass

 

Erich-Baron-Weg 118
12623 Ber­lin-Mahls­dorf

BEST-Sabel Kita Kauls­dorf

Kitalei­tung:
Regi­na Amm

 

Bau­erwit­zer Weg 33
12621 Ber­lin-Kauls­dorf

BEST-Sabel Berufs­aka­de­mie

Staat­lich aner­kann­te Fach­schu­le für Sozi­al­päd­ago­gik
Berufs­fach­schu­le für Sozi­al­as­sis­tenz
Fach­ober­schu­le für Sozi­al­päd­ago­gik
Fach­ober­schu­le für Wirt­schaft
Aka­de­mi­e­lei­tung:
Dr. Syl­via Otto
Assis­ten­tin der Aka­de­mi­e­lei­tung:
Tina Zim­mer

Lit­ten­stra­ße 109
10179 Ber­lin

BEST-Sabel Design­schu­le

Staat­lich aner­kann­te Berufs­fach­schu­le
Lei­tung:
Alex­an­dra Trix­ner
Assis­ten­tin der Schul­lei­tung:
Elke Schrei­ber

Lin­den­stra­ße 42
D‑12555 Ber­lin-Köpe­nick